Η ΕΕΤΤ μόλις μας ανακοίνωσε πόσο καλά τα πήγαν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αναφορικά με το σήμα τους….το 2016!

Ναι, καλά διαβάσατε, το 2016! Υποθέτω όμως ότι περιμένουν να τελειώσει το 2017, για να δούμε τα νέα στοιχεία το 2018! Όπως και να έχει, ας δούμε την σχετική ανακοίνωση και τι βρήκε με τις μετρήσεις του η ΕΕΤΤ.

Η ΕΕΤΤ σύμφωνα με την Απόφασή της 621/011/27.09.2011 (ΦΕΚ 2417/Β’/01.11.2011) «Καθορισμός των δεικτών ποιότητας των παρεχόμενων προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προσδιορισμός του περιεχομένου και της μορφής των προς δημοσίευση πληροφοριών καθώς και του τρόπου και χρόνου δημοσίευσής τους από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΦΕΚ 1153/Β/2008)», είναι υπεύθυνη για την εξαγωγή των δεικτών ποιότητας των συστημάτων κινητών επικοινωνιών μέσω διεξαγωγής μετρητικών εκστρατειών σε περιοχές που θα αποφασίσει η ίδια.

Σκοπός των μετρητικών εκστρατειών είναι η μέτρηση Δεικτών Ποιότητας των δικτύων κινητών επικοινωνιών.

Η μεθοδολογία με την οποία διεξάγονται οι μετρητικές εκστρατείες εξασφαλίζει την αντικειμενική, διαφανή και αμερόληπτη εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Επίσης, πρέπει να τονισθεί, ότι οι μετρητικές εκστρατείες πραγματοποιούνται με συσκευές, όπως αυτές που χρησιμοποιούν οι τελικοί χρήστες.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δεικτών ποιότητας δείχνουν την πραγματική απόδοση των δικτύων κινητών επικοινωνιών στο χρονικό διάστημα στο οποίο εκτελέστηκαν οι μετρήσεις, κάτι που σημαίνει ότι αλλαγές που γίνονται στο δίκτυο του παρόχου μετά από μια μετρητική εκστρατεία, θα καταγραφούν σε επόμενες μετρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ θα προσπαθήσει να έχει επικαιροποιημένα τα συγκεκριμένα στοιχεία, με καθορισμό μετρητικών εκστρατειών στην Επικράτεια σε ετήσια βάση.

Στην μετρητική εκστρατεία που άρχισε και ολοκληρώθηκε εντός του 2016 μετρήθηκαν οι κάτωθι δείκτες ποιότητας:

Διαθεσιμότητα δικτύου-ραδιοκάλυψη

Ο Δείκτης “Διαθεσιμότητα δικτύου-ραδιοκάλυψη” (Μ01) δηλώνει τη γεωγραφική κάλυψη για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω ενός δικτύου κινητών υπηρεσιών.

Ανάλογα με το επίπεδο του σήματος λήψης, η ραδιοκάλυψη διακρίνεται με τους χαρακτηρισμούς:

Καλή: στην περίπτωση αυτή το σήμα λήψης είναι σε στάθμη όπου η υπηρεσία έχει πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να διακοπεί ή να έχει κακή ποιότητα
Αποδεκτή: στην περίπτωση αυτή το σήμα λήψης είναι σε στάθμη όπου η υπηρεσία έχει πολύ μικρή πιθανότητα να διακοπεί ή να έχει κακή ποιότητα
Κακή: στην περίπτωση αυτή το σήμα λήψης είναι σε στάθμη όπου η υπηρεσία έχει μεγάλη πιθανότητα να διακοπεί ή να έχει κακή ποιότητα
Εκτός κάλυψης: στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή η όποια πρόσβαση στο δίκτυο κινητών επικοινωνιών

Δείκτες που αφορούν τις κλήσεις φωνής

 1. Ο Δείκτης “Πιθανότητα εμπλοκής κλήσης φωνής” (Μ02) αναφέρεται στην εμπλοκή κλήσεων φωνής σε ένα δίκτυο κινητών επικοινωνιών και χαρακτηρίζει την προσβασιμότητα στην υπηρεσία φωνής του δικτύου, με την προϋπόθεση ότι  υπάρχει διαθεσιμότητα του δικτύου (ραδιοκάλυψη). Η “εμπλοκή κλήσης” περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία δεν αποκαθίσταται η σύνδεση μεταξύ των δύο τηλεφώνων. Ο Δείκτης Ποιότητας Μ02 εκφράζεται με ποσοστό και ορίζεται ως το πηλίκο του πλήθους των κλήσεων φωνής στις οποίες παρουσιάστηκε εμπλοκή προς το συνολικό αριθμό των κλήσεων φωνής για τις οποίες υπάρχει διαθεσιμότητα του δικτύου. Οι μικρότεροι αριθμοί σε αυτή τη μέτρηση δείχνουν καλύτερη ποιότητα.
 2. Ο Δείκτης “Πιθανότητα διακοπής κλήσης φωνής” (Μ03) αναφέρεται στην πιθανότητα τερματισμού (διακοπής) μιας επιτυχημένης προσπάθειας κλήσης φωνής, για την οποία υπάρχει διαθεσιμότητα του δικτύου (ραδιοκάλυψη), για οποιοδήποτε λόγο εκτός από σκόπιμο τερματισμό του καλούντος ή του καλούμενου. Ο Δείκτης Ποιότητας M03 εκφράζεται με ποσοστό και ορίζεται ως το πηλίκο του πλήθους των επιτυχημένων κλήσεων φωνής που τερματίστηκαν για οποιοδήποτε λόγο εκτός από σκόπιμο τερματισμό του καλούντος ή του καλούμενου, προς το συνολικό πλήθος κλήσεων για τις οποίες υπάρχει διαθεσιμότητα του δικτύου. Οι μικρότεροι αριθμοί σε αυτή τη μέτρηση δείχνουν καλύτερη ποιότητα.
 3. Ο Δείκτης “Ποιότητα φωνής” (Μ04) αναφέρεται στην ποιότητας μετάδοσης φωνής από τερματικό σε τερματικό. Ο υπολογισμός του Μ04 πραγματοποιείται με βάση αλγορίθμους και παραμέτρους που προδιαγράφονται σε σχετικές συστάσεις της ITU−T καθώς και προτύπων του ETSI και βασίζεται σε ολοκληρωμένες κλήσεις, δηλαδή κλήσεις στις οποίες ο τερματισμός τους έγινε από το χρήστη και όχι λόγω προβλημάτων του δικτύου. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί σε αυτή τη μέτρηση δείχνουν καλύτερη ποιότητα.

Παρατήρηση: O δείκτης ποιότητας “Χρόνος αποκατάστασης κλήσης” (Μ05) δεν υπολογίστηκε στη συγκεκριμένη διαδικασία μετρήσεων λόγω τεχνικών δυσχερειών.

Δείκτες που αφορούν στην πρόσβαση σε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο

 1. Ο Δείκτης “Πιθανότητα αποτυχίας μεταφοράς δεδομένων http” (Μ06) εκφράζει την πιθανότητα αποτυχίας μεταφοράς δεδομένων σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα με βάση το πρωτόκολλο http. Ως αποτυχία μεταφοράς δεδομένων ορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες α) δεν ξεκινάει η μεταφορά δεδομένων,   β) μεταφορά δεδομένων διακόπτεται πριν την ολοκλήρωσή της, γ) δεν ολοκληρώνεται η μεταφορά των δεδομένων εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος. Ο Δείκτης Ποιότητας Μ06 εκφράζεται με ποσοστό με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και ορίζεται ως το πηλίκο του πλήθους των ανεπιτυχών προσπαθειών μεταφοράς δεδομένων σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα με βάση το πρωτόκολλο http ως προς το συνολικό αριθμό επιτυχώς αρχικοποιημένων προσπαθειών. Οι μικρότεροι αριθμοί σε αυτή τη μέτρηση δείχνουν καλύτερη ποιότητα.
 2. Ο Δείκτης “Μέσος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων http (download)” (Μ07) εκφράζει τον μέσο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα με βάση το πρωτόκολλο http μετά την επιτυχημένη αποκατάσταση σύνδεσης δεδομένων. Ο Δείκτης Ποιότητας Μ07 ορίζεται ως το πηλίκο του όγκου των δεδομένων που μεταφέρθηκαν προς το χρονικό διάστημα και μετριέται σε kbps σε ακέραιες τιμές. Όσο μεγαλύτερος είναι ο μέσος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων τόσο πιο γρήγορα ολοκληρώνεται η διαδικασία λήψης δεδομένων.
 3. Ο Δείκτης Μέσος Χρόνος Μεταφοράς Δεδομένων (http) εκφράζει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση φόρτωσης μιας ιστοσελίδας στη συσκευή του τελικού χρήστη. Όσο μικρότερος είναι ο μέσος χρόνος μεταφοράς δεδομένων, τόσο πιο γρήγορα ολοκληρώνεται η διαδικασία λήψης δεδομένων μιας ιστοσελίδας.

Δείκτες που σχετίζονται με την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων στο δίκτυο ενός παρόχου

 1. Ο Δείκτης “Μέσος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων ftp (upload)” (Μ08) εκφράζει το μέσο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα με βάση το πρωτόκολλο ftp, μετά την επιτυχημένη αποκατάσταση σύνδεσης δεδομένων. Ο Δείκτης Ποιότητας Μ08 ορίζεται ως το πηλίκο του όγκου των δεδομένων που μεταφέρθηκαν προς το χρονικό διάστημα και μετριέται σε kbps σε ακέραιες τιμές. Όσο μεγαλύτερος είναι ο μέσος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων τόσο πιο γρήγορα ολοκληρώνεται η διαδικασία αποστολής δεδομένων από τη συσκευή του χρήστη στο διαδίκτυο.
 2. Ο Δείκτης “Μέσος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων ftp (download)” (Μ09) εκφράζει το μέσο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα με βάση το πρωτόκολλο ftp, μετά την επιτυχημένη αποκατάσταση σύνδεσης δεδομένων. Ο Δείκτης Ποιότητας Μ09 ορίζεται ως το πηλίκο του όγκου των δεδομένων που μεταφέρθηκαν προς το χρονικό διάστημα και μετριέται σε kbps σε ακέραιες τιμές. Όσο μεγαλύτερος είναι ο μέσος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων τόσο πιο γρήγορα ολοκληρώνεται η διαδικασία λήψης δεδομένων.

Τα σενάρια μέτρησης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μετρητικής διάταξης και των λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν, παρουσιάζονται αναλυτικά στο αρχείο «Τεχνικά χαρακτηριστικά, περιοχές και χρόνος πραγματοποίησης της μετρητικής εκστρατείας του 2016».

Περιοχές Μετρήσεων
Οι περιοχές που διεξήχθη η μετρητική εκστρατεία το 2016 είναι:

 1. Αστικά κέντρα: Λεκανοπέδιο Αττικής, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Τρίπολη, Λάρισα και Βόλος
 2. Εθνικές οδικές αρτηρίες Αθηνών-Θεσσαλονίκης, Αθηνών-Πατρών, Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Κορίνθου-Τριπόλεως, Βόρειος άξονας Κρήτης, Θεσσαλονίκης-Προμαχώνα, Θεσσαλονίκης-Καβάλας και Θεσσαλονίκης-Εύζωνοι
 3. Τα νησιά του Αιγαίου: Ρόδος, Σάμος και Λέσβος
 4. Το νησί του Ιονίου: Κέρκυρα

Ειδικότερα στα αστικά κέντρα, καθώς και στους αστικούς ιστούς των πρωτευουσών των νησιών, εκτός από τις εν κινήσει μετρήσεις, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στατικά σε σημεία ενδιαφέροντος, όπως:

–    Κεντρικές πλατείες
–    Εμπορικά κέντρα
–    Τουριστικά αξιοθέατα
–    Αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμοί ΚΤΕΛ

Σημειώνεται ότι σε αυτές τις περιοχές μετρήθηκαν μόνο οι Δείκτες που αφορούν στην πρόσβαση σε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο και που σχετίζονται με την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων στο δίκτυο ενός παρόχου, λόγω του ότι οι εφαρμογές δεδομένων παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη κίνηση (χρήση) από την υπηρεσία της κλασσικής φωνής.

Συνοπτικά, όλα τα αποτελέσματα ανά αστικά κέντρα, εθνικές αρτηρίες και σημεία ενδιαφέροντος δίνονται στα αρχεία:

–    Πίνακας Αποτελεσμάτων Αστικών Περιοχών
–    Πίνακας Αποτελεσμάτων Εθνικών Οδικών Αρτηριών
–    Πίνακας Αποτελεσμάτων Σημείων Ενδιαφέροντος

Αναλυτικά οι διαδρομές αλλά και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται για κάθε περιοχή στην αντίστοιχη αναφορά.

–    Αναλυτικά αποτελέσματα αστικών περιοχών
–    Αναλυτικά αποτελέσματα εθνικών οδικών αρτηριών
–    Αναλυτικά αποτελέσματα σημείων ενδιαφέροντος

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των δημοσιευμένων Δεικτών Ποιότητας των Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών στον ιστότοπο της ΕΕΤΤ αναφέρονται εδώ.

Την ανακοίνωση μπορείτε να την δείτε και εδώ.

 

 

Μοίρασε την γνώση...

Written by 

Παρόλο που δεν μεγάλωσα μέσα στην τεχνολογία, είναι το πάθος μου....!

Σχετικά άρθρα