ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται σουτζουκάκια «δηλητήριο» από τα σούπερ μάρκετ!

Μοίρασε την γνώση...

ΕΦΕΤ: Σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης του ΕΦΕΤ, στο συγκεκριμένο δείγμα διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.

banner

Σουτζουκάκι κατεψυγμένο στο οποίο διαπιστώθηκε η παρουσία σαλμονέλας ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Τροφίμων.

Διαφήμιση

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διενέργεια ελέγχων προέβη σε δειγματοληψία παρασκευάσματος κρέατος με τα στοιχεία:

Google news

«Σουτζουκάκι Κατεψυγμένο», βάρους περίπου 900 γρ., με ημερομηνία ανάλωσης 08/09/2022 και ημερομηνία παραγωγής 08/09/2021, προέλευσης ελληνικής με εταιρεία παρασκευής «ΚΡΕΑΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».

Redmagic WW AliExpress WW

Εκτακτη ανακοινωση ΕΦΕΤ: Ανακάλεσε προϊόν «δηλητήριο» από τα σούπερ μάρκετ

Σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης του ΕΦΕΤ, στο συγκεκριμένο δείγμα διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.


ΕΦΕΤ: Πώς δουλεύει

Σκοπός του ελέγχου είναι η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου Ασφάλειας των Τροφίμων μέσω:

α) της εξακρίβωση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις νομοθετικές απαιτήσεις και

β) της επαλήθευση της συμμόρφωσης των τροφίμων με τα σχετικά πρότυπα και τις σχετικές απαιτήσεις, όσον αφορά τους τομείς:

των τροφίμων και της ασφάλειας των τροφίμων, της ακεραιότητας και της θρεπτικότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αποσκοπούν στη διασφάλιση θεμιτών πρακτικών στις εμπορικές συναλλαγές και στην προστασία των συμφερόντων και της ενημέρωσης των καταναλωτών, καθώς και της κατασκευής και χρήσης υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα·

Ο απώτερος στόχος του ελέγχου είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών στον τομέα των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης θεμιτών πρακτικών στις εμπορικές συναλλαγές και η ενημέρωση των καταναλωτών.

Οι επίσημοι έλεγχοι, μέθοδοι και τεχνικές περιλαμβάνουν κατά περίπτωση τα εξής:

α) την εξέταση των αυτοελέγχων που έχουν θεσπίσει οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν

β) την επιθεώρηση:

i) του εξοπλισμού, των κτιρίων και άλλων χώρων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, συμπεριλαμβανομένου του περίγυρου αυτών, καθώς και των μέσων μεταφοράς

ii) των διαφόρων αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των ημιτελών προϊόντων, των πρώτων υλών, των συστατικών, των βοηθητικών μέσων επεξεργασίας και των άλλων προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή και την παραγωγή τροφίμων

iii) των διεργασιών καθαρισμού και συντήρησης που εκτελούνται, καθώς και των συσκευών ή των ουσιών που χρησιμοποιούνται

iv) της ιχνηλασιμότητας, της επισήμανσης, της παρουσίασης, της διαφήμισης και των σχετικών υλικών συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα
γ) τους ελέγχους σχετικά με τις συνθήκες υγιεινής στους χώρους των επιχειρήσεων

δ) την αξιολόγηση των διαδικασιών που αφορούν τις ορθές βιομηχανικές πρακτικές, τις ορθές πρακτικές υγιεινής και των διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές του συστήματος ανάλυσης παραγόντων κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (hazard analysis critical control points — «HACCP»)

ε) την εξέταση των εγγράφων, των αρχείων ιχνηλασιμότητας και άλλων αρχείων τα οποία ενδέχεται να έχουν σημασία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανόνες, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των συνοδευτικών εγγράφων για τα τρόφιμα και κάθε ουσία ή υλικό που εισέρχεται στις εγκαταστάσεις ή εξέρχεται από αυτές

στ) συνεντεύξεις με τους υπευθύνους επιχειρήσεων και το προσωπικό τους

ζ) την επαλήθευση των μετρήσεων που καταγράφει ο υπεύθυνος της επιχείρησης και των αποτελεσμάτων άλλων δοκιμών

η) την δειγματοληψία, την εργαστηριακή εξέταση ή την ανάλυση ή τα άλλα μέσα διεξαγωγής ελέγχων και τις δοκιμές

θ) τις συστηματικές επιθεωρήσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων

ι) τον έλεγχο της επισήμανσης, της παρουσίασης και της διαφήμισης

κ) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα απαιτείται για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης.

ΕΦΕΤ: Για καλύτερη αποσαφήνιση, ως έλεγχοι θεωρούνται:

 • Ο έλεγχος των τροφίμων και των συστατικών τους, των προσθέτων, βιταμινών, ανόργανων αλάτων, άλλων προσθέτων που προορίζονται να πωληθούν ως έχουν και των υλικών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, καθώς και ο έλεγχος της επισήμανσης, της παρουσίασης και της διαφήμισης τους,
 • Η επιθεώρηση που αφορά την εφαρμογή κανόνων υγιεινής και συστημάτων διασφάλισης σε όλα τα στάδια από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
 • Οι έλεγχοι που γίνονται στη βάση εθνικών προγραμμάτων, κοινοτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων παρακολούθησης και στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων για τη δημιουργία προτύπων (τακτικοί έλεγχοι).
 • Οι έλεγχοι που επιβάλλονται μετά από καταγγελίες, ειδοποίηση από το σύστημα alert ή μετά από εκδήλωση διατροφικών κρίσεων (έκτακτοι έλεγχοι).
 • Οι έλεγχοι που διενεργούνται σύμφωνα με τους κανόνες προτύπων εμπορίας με στόχο τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων δόλιων ή παραπλανητικών πρακτικών
 • Οι έλεγχοι που καλύπτουν τις εισαγωγές των τροφίμων που εισέρχονται στην ΕΕ από τρίτες χώρες (δηλαδή χώρες εκτός της ΕΕ).

ΕΦΕΤ: Αναλυτικότερα ο έλεγχος των τροφίμων περιλαμβάνει:

 • Ελέγχους που αφορούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
 • Ελέγχους των σημάτων καταλληλότητας,
 • Ελέγχους που αφορούν τις μικροβιολογικές προδιαγραφές,
 • Ελέγχους που αφορούν την παρουσία χημικών, φυσικών ρυπαντών και ραδιενέργειας,
 • Ελέγχους που αφορούν την ποιότητα ή/ και νοθεία.
 • Ελέγχους που αφορούν τη σωστή επισήμανση.
 • Ελέγχους που αφορούν την παραπλανητική διαφήμιση, παρουσίαση.
 • Ελέγχους υλικών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.

Η επιθεώρηση διεξάγεται στις επιχειρήσεις τροφίμων κατά την παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και προσφορά προς πώληση ή διάθεση στον καταναλωτή, στα τρόφιμα που παράγονται, διακινούνται ή εισάγονται στη χώρα μας ή εξάγονται από αυτή.

Πέραν των επίσημων ελέγχων διενεργούνται και άλλες επίσημες δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται η χορήγηση εγκρίσεων και η έκδοση επίσημων πιστοποιητικών ή επίσημων βεβαιώσεων.


Στο site χρησιμοποιούμε affiliate links, απ' όπου εμείς παίρνουμε κάποια προμήθεια, ενώ για εσάς δεν σας κοστίζει ΤΙΠΟΤΑ επιπλέον. Αντιθέτως, έτσι μπορούμε να φέρνουμε προϊόντα για παρουσίαση, που μετά τα κερδίζετε εσείς σε διαγωνισμούς που κάνουμε στο site.


Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο newsletter μας!


Εσείς πάντως μην ξεχάσετε να κάνετε Like & Share την σελίδα μας στο Facebook  ή να γραφτείτε στο κανάλι μας στο Telegram . Μπορείτε επίσης να γραφτείτε και στο κανάλι του iTechNews.gr στο  Youtube, όπου μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές παρουσιάσεις που έχουμε κάνει! Μην ξεχάσετε να δείτε πως θα μπορείτε να βρείτε όλα τα άρθρα μας στις ειδήσεις της Google.

Ενημέρωση για αγορές από Κίνα και χρεώσεις μετά την 01/07/2021!

admitad affiliate banggood aliexprerss
cafago tomtop

Στην περίπτωση που θέλετε ν' αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε μέρος ή ολόκληρο το άρθρο, μπορείτε να το κάνετε εφόσον αναφέρετε σαν πηγή το iTechNews.gr.


 

Πηγή

Εσείς πάντως μην ξεχάσετε να γραφτείτε στις ειδοποιήσεις μας , ώστε να ενημερωθείτε πρώτοι για τις πιο HOT προσφορές της ημέρας  και ακόμη περισσότερες  στο κανάλι μου στο Telegram και κάντε Like & Share την σελίδα μας στο Facebook.

Θα χαρώ να βοηθήσω και να απαντήσω απορίες σας. Θα με βρείτε στο Messenger ως Unpackman Review. Αφήστε μου ένα σχόλιο στο βίντεο ή στείλετε μου ένα email στο [email protected]. Κάντε SUBSCRIBE και πατήστε την ειδοποίηση () στο κανάλι μου.

Unpackman


Μοίρασε την γνώση...

Στο site χρησιμοποιούμε affiliate links, απ’ όπου εμείς παίρνουμε κάποια προμήθεια, ενώ για εσάς δεν σας κοστίζει ΤΙΠΟΤΑ επιπλέον. Αντιθέτως, έτσι μπορούμε να φέρνουμε προϊόντα για παρουσίαση, που μετά τα κερδίζετε εσείς σε διαγωνισμούς που κάνουμε στο site.


Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο newsletter μας!


Εσείς πάντως μην ξεχάσετε να γραφτείτε στις ειδοποιήσεις μας , ώστε να ενημερωθείτε πρώτοι, να κάνετε Like & Share την σελίδα μας στο Facebook  ή να γραφτείτε στο κανάλι μας στο Telegram . Μπορείτε επίσης να γραφτείτε και στο κανάλι του iTechNews.gr στο  Youtube, όπου μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές παρουσιάσεις που έχουμε κάνει! Μην ξεχάσετε να δείτε πως θα μπορείτε να βρείτε όλα τα άρθρα μας στις ειδήσεις της Google.


Ενημέρωση για αγορές από Κίνα και χρεώσεις μετά την 01/07/2021!

admitad affiliate banggood aliexprerss
cafago tomtop

Στην περίπτωση που θέλετε ν’ αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε μέρος ή ολόκληρο το άρθρο, μπορείτε να το κάνετε εφόσον αναφέρετε σαν πηγή το iTechNews.gr.Διαφήμιση

Written by 

Όταν το unpacking γίνεται τρόπος ζωής και η τεχνολογία μεράκι τότε.......... ένας Unpackman γεννιέται!!!

Σχετικά άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Βρείτε μας στις ειδήσεις της Google

TikTokTelegram