35.9 C
Athens
Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024

Τηλεπικοινωνίες: Τίτλοι τέλους για τα δίκτυα χαλκού

«Τρέχει» η επίσπευση της κατάργησης του απαρχαιωμένου δικτύου χαλκού στη χώρα μας και η αντικατάστασή του από δίκτυα οπτικών ινών αλλά και δίκτυο 5G, φέρνοντας την Ελλάδα στην επόμενη «ψηφιακή» μέρα.

Στο πλαίσιο αυτό η Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε στη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Μελέτη χάραξης στρατηγικής για τον σταδιακό παροπλισμό του δικτύου χαλκού (copper switch-off)».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» (ΚΗΜΔΗΣ). Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διεξαγωγή μελέτης χάραξης στρατηγικής για τον σταδιακό παροπλισμό του δικτύου χαλκού (Copper switch-off).

Υπενθυμίζεται ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει λόγο για σταδιακή κατάργηση του χαλκού έως το 2030. Στη χώρα μας το δίκτυο χαλκού είναι εγκατεστημένο από τον ΟTΕ και η αντικατάστασή του, που έχει ξεκινήσει, απαιτεί χρόνο αλλά και χρήμα όχι μόνο από τον ΟΤE αλλά και τους άλλους παρόχους, που ήδη έχουν εξαγγείλει πρόγραμμα εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών (FTTH) με στόχο σε μία τετραετία, ως το 2027, να έχουν καλύψει τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού με δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Για τον σκοπό αυτό, το σύνολο των επενδύσεων που έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούν εκτιμάται σε περίπου 5 δισ. ευρώ.

Ήδη σε πολλές περιοχές η οπτική ίνα εγκαθίσταται, προσφέροντας σημαντικά αυξημένες ταχύτητες στους χρήστες του Ιnternet ενώ σταδιακά θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση όλου του δικτύου χαλκού.

Η διαδικασία για την πλήρη κατάργηση του δικτύου του χαλκού ξεκίνησε στο τέλος Μαρτίου 2022 με την έναρξη διαβούλευσης από την ΕΕΤΤ. Το θέμα τέθηκε σε διαβούλευση καθώς από την αλλαγή θα προκύψει και υποχρεωτική αναβάθμιση των γραμμών των συνδρομητών, μια και οι παλιές τους γραμμές θα καταργηθούν.

Το δίκτυο σήμερα

Το δίκτυο χαλκού του ΟTΕ αποτελεί το μοναδικό δίκτυο με πλήρη γεωγραφική κάλυψη όλης της ελληνικής επικράτειας. Οι μεγαλύτεροι Εναλλακτικοί Πάροχοι εξακολουθούν να βασίζουν σε μεγάλο βαθμό την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες στα προϊόντα και στις υπηρεσίες πάνω από το συγκεκριμένο δίκτυο, ιδίως μέσω της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και τις υπηρεσίες συνεγκατάστασης, Φυσικής ή Απομακρυσμένης, στα Αστικά Κέντρα (ΑΚ) του OΤΕ.

Με τις υπηρεσίες αυτές προσφέρουν σε επίπεδο λιανικής συνδέσεις ADSL ή VDSL από το ΑΚ, με ταχύτητες από 24 Mbps έως και 50 Mbps. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι επενδύσεις σε δίκτυα πρόσβασης οδήγησαν στην εισαγωγή εναλλακτικών υποδομών στο δίκτυο πρόσβασης με παράλληλη αλλαγή της αρχιτεκτονικής δικτύου.

Ήδη από το 2012, οπτικές ίνες αντικατέστησαν τον χαλκό στο τμήμα του δικτύου από την υπαίθρια καμπίνα έως το ΑΚ. Ο ενεργός εξοπλισμός μεταφέρθηκε πιο κοντά στον τελικό χρήστη και οι υπηρεσίες που του προσφέρθηκαν εξασφάλιζαν μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερη ποιότητα. Ακολούθως, τα τέσσερα τελευταία χρόνια, είχαμε νέα αναβάθμιση στα δίκτυα πρόσβασης, κυρίως με την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο αρχιτεκτονικής Fiber To The Cabine (οπτική ίνα στην καμπίνα), καθώς και ανάπτυξη δικτύων Fiber to the Home, με την οπτική ίνα να φτάνει μέχρι τον τελικό χρήστη.

Πλέον, οι εμπορικά προσφερόμενες ταχύτητες ευρυζωνικής πρόσβασης φτάνουν το 1 Gbps. Επί του παρόντος, το παραδοσιακό δίκτυο χαλκού λειτουργεί παράλληλα με τα δίκτυα επόμενης γενιάς, χωρίς ωστόσο να μπορεί να τα ανταγωνιστεί ούτε σε επίπεδο ταχύτητας της προσφερόμενης υπηρεσίας ούτε σε επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας. Η μετάβαση από το παραδοσιακό δίκτυο στα δίκτυα επόμενης γενιάς συνεπώς είναι προς το συμφέρον των τελικών χρηστών και θα βοηθήσει την επίτευξη των στόχων που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τη διαθεσιμότητα και την κάλυψη των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς.

Παράλληλα, στις περιοχές που ο ΟTΕ αναπτύσσει δίκτυα νέας γενιάς, είναι οικονομικά ασύμφορο να διατηρεί παράλληλες υποδομές, λόγω του αυξημένου κόστους συντήρησης και λειτουργίας. Η μετάβαση δε συνδρομητών στα νέα δίκτυα αυξάνει το κόστος παροχής υπηρεσιών μέσω του δικτύου χαλκού, γεγονός που αντανακλάται και στην πορεία των τιμών των υπηρεσιών χαλκού στο μοντέλο προσδιορισμού των τιμών της ΕΕΤΤ.

Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διεξαγωγή μελέτης χάραξης στρατηγικής για τον σταδιακό παροπλισμό του δικτύου χαλκού (Copper switch-off).

Υπηρεσίες

Καταγραφή της κατάστασης και των σχετικών πολιτικών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ανάλυση των δυνητικών εναλλακτικών επιλογών για το παροπλισμό του δικτύου χαλκού

Υπηρεσίες για την οργάνωση και διεξαγωγή διαβούλευσης

Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την οργάνωση και διεξαγωγή διαβούλευσης με την ΕΕΤΤ, τον ΟTΕ ως πάροχο με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά και ιδιοκτήτη του δικτύου χαλκού και τους εναλλακτικούς παρόχους σχετικά με τη μορφή και τη χρονική έκταση της διαδικασίας παροπλισμού, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθώς και για την επίπτωση στον επενδυτικό τους σχεδιασμό και τη λειτουργία της αγοράς.

Υπηρεσίες για την εκπόνηση μελέτης κόστους – οφέλους από τον παροπλισμό του δικτύου χαλκού

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει μία μελέτη προσδιορισμού και ποσοτικοποίησης του κόστους και του οφέλους από τον παροπλισμό του δικτύου χαλκού για τον κλάδο ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ξεχωριστά για τον ΟTΕ και τους εναλλακτικούς παρόχους) και την εθνική οικονομία.

Υπηρεσίες για τον καθορισμό των χρονικών στόχων για τον παροπλισμό και τον προσδιορισμό εναλλακτικών επιλογών δημόσιας παρέμβασης

Ο Ανάδοχος, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης κόστους – οφέλους και ιδιαίτερα το κόστος και όφελος για την εθνική οικονομία, θα προτείνει τους χρονικούς στόχους για τον παροπλισμό του δικτύου χαλκού και θα τους εξειδικεύσει κατά περίπτωση με βάση την γεωγραφική ανάπτυξη των υποδομών και θα πραγματοποιήσει μελέτη προσδιορισμού και προκαταρκτικής κοστολόγησης των εναλλακτικών επιλογών δημόσιας παρέμβασης στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των προκλήσεων και διευκόλυνσης του παροπλισμού του δικτύου χαλκού.

Υπηρεσίες για τη διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη για την υλοποίηση του παροπλισμού του δικτύου χαλκού

Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τις αναγκαίες θεσμικές ενέργειες που απαιτούνται για τη διευκόλυνση του παροπλισμού του δικτύου χαλκού και θα διαμορφώσει τον Οδικό Χάρτη για την υλοποίηση του παροπλισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ, 248.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 200.000,00 €, ΦΠΑ: 48.000,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες, όπως ορίζεται στην Παρ. 6.3 της παρούσας.

Πηγή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Leave a reply

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο